Your browser does not support JavaScript!
花蓮縣光復鄉公所
分類清單

政府E窗口

數據載入中...
資訊公開
本所相關財務資訊、法規
 
休耕轉作申報、種稻及自行復耕登記宣導專區
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107年1月至6月光復鄉公所勸募活動收支及使用情形一覽表